ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in C:\Inetpub\AppServ\www\bigdata\index.php on line 254

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in C:\Inetpub\AppServ\www\bigdata\index.php on line 257

115

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

64

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 3 /3%
1.3. นร.21 - 40 15 /13%
1.4. นร.41 - 60 18 /16%
1.5. นร.61 - 80 11 /10%
1.6. นร.81 - 100 11 /10%
1.7. นร.101 - 120 6 /5%
รร.เปิด อ.3 ขวบ

10

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

113

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

115

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

22

ตาราง

0

ห้องเรียน
ตาราง

0

นักเรียน
ตาราง

115

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
64
กลาง
49
ใหญ่
1
ใหญ่พิเศษ
1
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

Warning: Division by zero in C:\Inetpub\AppServ\www\bigdata\index.php on line 861

Warning: Division by zero in C:\Inetpub\AppServ\www\bigdata\index.php on line 862

0

สภาพอัตรากำลัง

ก่อน 1 ตค.
0.00%
ตั้งแต่ 1 ตค.
0.00%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ91 /79%
ปฐมวัย - ม.ต้น22 /19%
ประถมฯ2 /2%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 64 /56%
ขนาดกลาง 49 /43%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 64 /56%
ขนาดที่ 2 37 /32%
ขนาดที่ 3 11 /10%
ขนาดที่ 4 /0%
ขนาดที่ 5 2 /2%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
115 โรงเรียน

5 อำเภอ
อำเภอเมืองพัทลุง

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอควนขนุน

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอป่าพะยอม

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอศรีบรรพต

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอศรีนครินทร์

โรงเรียน

ตาราง

9 เครือข่าย
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเก่าพัทลุง

14 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองทักษิณ

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองสวรรค์

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาควนขนุน

14 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจตุรมิตร

14 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไตรภาคี

14 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าพะยอม

16 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีบรรพต

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีนครินทร์

12 โรงเรียน

ตาราง
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 931000
Version.2024.1.KAOPUNHOT